Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

5419 431d
Reposted fromweightless weightless viatwice twice
I can't do both.
Reposted fromzatora zatora viatwice twice
9509 72ff
Reposted fromcalifornia-love california-love viavaka vaka

November 21 2016

November 15 2016

że ktoś to akurat wykopie z mojego bloga i ludzie będą się tym dzielić ;)

November 01 2016

October 20 2016

Ludzie tak nap­rawdę mogą mie­szkać tyl­ko w in­nych ludziach. Dep­resja to nic in­ne­go, jak bez­domność. Na dep­resję cier­pią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać. 
— W. Kuczok
Reposted frommysliwybrane mysliwybrane viamayamar mayamar

October 19 2016

6690 29ff

September 26 2016

September 11 2016

5775 73a1
Reposted fromarexandriuhrae arexandriuhrae viamayamar mayamar
0399 56de
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialugola lugola
Reposted frompjoter pjoter vialugola lugola
Ale on nie przychodził. Może jest zajęty, żeby znaleźć czas dla mnie - rozważałam. Ale trzy miesiące to nieco za długo. Nawet jeżeli nie mógł się ze mną spotkać, to przynajmniej mógłby podnieść słuchawkę telefonu i zadzwonić. Doszłam do wniosku, że zupełnie o mnie zapomniał. Okazało się, że nie jestem dla niego ważna. A to bolało - jakby w sercu zrobiła mi się mała ranka. Nie powinien był obiecywać, że jeszcze kiedyś przyjdzie. Obietnice - nawet te niezobowiązujące - zostają człowiekowi w pamięci.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero viamayamar mayamar

September 09 2016

6023 c024 500
Wojciech Tochman, Mariusz Szczygieł - Krall

September 04 2016

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl