Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2018

January 11 2018

2187 8384 500

July 22 2017

2367 909f 500
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viamayamar mayamar

June 30 2017

Bywa, że trzeba (...) każdego poranka przekonywać się do sensowności rzeczy najprostszych, zaraz po przebudzeniu, samotnie w łóżku o wiele za dużym mówić do siebie jak pielęgniarka do niedołężnego pacjenta: "A teraz wstaniemy, otworzymy okna, wywietrzymy mieszkanko, umyjemy się"; Róża się boi, bo z czasem może dojść do tego, że przestraszona nagłym bezdechem będzie musiała sobie po kilka razy dziennie przypominać: "Oj, musimy oddychać, jeśli przestaniemy oddychać, to już nie pożyjemy, a przecież chcemy sobie jeszcze trochę pożyć, mimo wszystko, prawda?

 
     
— W. Kuczok, Senność
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viamayamar mayamar

June 16 2017

4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viavaka vaka

June 07 2017

Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viamayamar mayamar

June 04 2017

May 26 2017

9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viasoulwax soulwax

May 16 2017

May 15 2017

7402 bfde 500
8859 535b 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viabzium bzium

May 09 2017

Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera

May 06 2017

chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach

chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz

i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę

do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki

— Kaja Kowalewska / Istnieją pustki

May 05 2017

the-homie-sexual:

plot twist: you let someone in and they don’t fuck you over

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning

May 04 2017

Reposted fromtwice twice viavaka vaka
5843 6cd7
Reposted from0 0
Reposted fromzielono zielono viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl